Apowersoft Ltd.

Lisensavtale for sluttbruker (EULA)

LES DENNE PROGRAMVARELISENSAVTALEN ("LISENS") GRUNDIG FØR DU BRUKER programvaren. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSEN. HVIS DU AKSESSERER PROGRAMVAREN ELEKTRONISK, VENNLIGST TILKJENNEGI AT DIN GODTAKELSE BINDES TIL VILKÅRENE I DENNE LISENSEN VED Å KLIKKE PÅ "JEG SAMTYKKER"- KNAPPEN. HVIS DU IKKE AKSEPTERER VILKÅRENE I DENNE LISENSEN SKAL DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN OG SKAL (HVIS GJELDENDE) RETURNERE APOWERSOFT-PROGRAMVAREN TIL STEDET HVOR DU BETALTE FOR DET FOR Å FÅ REFUNDERT KJØPESUMMEN. HVIS PROGRAMVAREN ER AKSESSERT ELEKTRONISK, KLIKK "AVSLÅ".

MERK: HVIS DU IKKE HAR EN GYLDIG LISENS FOR PROGRAMVAREN, ER DU IKKE AUTORISERT TIL Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, BORTSETT FRA DET SOM ER NØDVENDIG FOR DIN PRØVEPERIODE.

1. Opphavsrett

Denne Apowersoft-programvaren (også "programvaren") og tilhørende skriftlig materiale er opphavsrettsbeskyttet og er proprietære produkter fra Apowersoft Ltd. (også "Apowersoft"). Programvaren er også beskyttet av opphavsrettslovgivning for USA og av internasjonale traktatbestemmelser. Varemerker skal brukes i samsvar med akseptert varemerkepraksis, inkludert identifisering av varemerke-eierens navn. Varemerker skal kun brukes for å identifisere utskrevet materiale som er fremstilt med programvaren. Slik bruk av varemerker gir deg ingen eierskapsrettigheter overfor merkevarene. Unntatt situasjonene som angitt ovenfor, gir ikke denne avtalen noen opphavsrettigheter for programvaren.

2. Generell bruk av lisens, og begrensninger

Denne lisensen tillater deg å installere og bruke en kopi av programvaren på én enkelt datamaskin av gangen. Denne lisensen tillater ikke at programvaren brukes på mer enn én datamaskin av gangen, og du må ikke være vert for programvaren på nettverk hvor den brukes på flere datamaskiner samtidig. Du kan imidlertid lage en kopi av programvaren i maskinlesbar form for sikkerhetskopiering, forutsatt at sikkerhetskopien må inneholde all opphavsrett eller andre proprietære merknader slik som den opprinnelige programvaren gjør.

Å dele programvaren med andre eller tillate dem å se innholdet i denne programvaren er også et brudd på lisensavtalen. Du kan ikke benytte programvaren til kommersiell bruk eller gi den til flere brukere, med mindre du har kommersiell/flerbrukerlisens.

3. Overføring

Du må ikke leie, leie ut, låne, gjendistribuere eller underlisensiere programvaren. Du kan imidlertid foreta en permanent engangsoverføring av alle lisensrettighetene for programvaren (i sin opprinnelige form som levert av Apowersoft) til en annen part, forutsatt at: (a) overføringen må inkludere programvaren i sin helhet, med alle dens komponenter, opprinnelige medier og lisensen; (b) du beholder ingen kopier av programvaren på datamaskinen eller annen lagringsenhet/medium; (c) parten som mottar programvaren har avtalt å godta vilkårene og betingelsene for denne lisensen, og (d) denne programvaren er ikke for gjensalg, du kan ikke leie, leie ut, låne, omfordele, underlisensiere eller overføre programvaren som er endret eller erstattet under punkt 2 ovenfor.

NFR (ikke for videresalg) kopier: Uten hensyn til andre deler av denne lisensen, kan instanser av programvaren som er merket eller på annen måte gitt til deg på salgsfremmende basis, kun brukes til demonstrasjon, testing og evalueringsformål og kan ikke videreselges eller overføres.

4. Oppsigelse

Denne lisensen er gyldig til frem til terminering. Dine rettigheter under denne lisensen vil opphøre automatisk uten varsel fra Apowersoft hvis du ikke overholder vilkårene i denne lisensen. Ved oppsigelsen av denne lisensen skal du opphøre all bruk av programvaren og fjerne alle kopier av programvaren, helt eller delvis.

5. Ansvarsfraskrivelse fra garantier

DU ANERKJENNER OG GODKJENNER HERVED UTTRYKKELIG AT BRUK AV PROGRAMVAREN ER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT HELE RISIKOEN I FORHOLD TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG RESULTATER LIGGER HOS DEG. BORTSETT FRA DEN BEGRENSEDE GARANTIEN FOR MEDIA GITT OVENFOR OG SOM I GJELDER I DEN STØRSTE MULIGE GRAD SOM TILLATTES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER", MED ALLE FEIL OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, OG APOWERSOFT OG APOWERSOFTS LISENSGIVERE (SAMLET REFERERT TIL SOM "APOWERSOFT" FOR FORMÅLENE I AVSNITT 6 OG 7) FRASIER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, ENTEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT ELLER STATUTORISK, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, FREMSTILLING OG IKKE-OVERTREDELSE AV TREDJEPARTSRETTIGHETER. APOWERSOFT GIR IKKE GARANTERER OVERFOR FORSTYRRELSER I DIN BRUK AV PROGRAMVAREN, FOR AT FUNKSJONER I PROGRAMVAREN SKAL IMØTEKOMME DINE FORVENTNINGER, AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN SKAL VÆRE UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL, ELLER AT FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET OPP. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅDGIVNING SOM GIS AV APOWERSOFT ELLER EN REPRESENTANT AUTORISERT AV APOWERSOFT SKAL UTGJØRE EN GARANTI. OM PROGRAMVAREN SKULLE VÆRE DEFEKT, ER DU ANSVARLIG FOR ALLE KOSTNADER, FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER JUSTERING. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER VEDRØRENDE GJELDENDE RETTIGHETER FOR EN FORBRUKER, SLIK AT DET ER MULIG AT DEN OVENNEVNTE EKSKLUSJONEN OG BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG.

6. Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD LOVEN IKKE FORBYR DETTE SKAL APOWERSOFT I INGEN TILFELLER VÆRE ANSVARLIG FOR PERSONLIG SKADE ELLER EVENTUELLE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AV ALLE SLAG, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER I FORM AV INNTEKTSTAP, TAP AV DATA, VIRKSOMHETSAVBRUDD ELLER ANDRE DRIFTSBEGRENSNINGER ELLER TAP, UTFØRT ELLER RELATERT TIL DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV PROGRAMVAREN, UANSETT ÅRSAK, UAVHENGIG AV ANSVARSTEORIEN (KONTRAKT, SKADEVOLD ELLER ANNET) OG SELV OM APOWERSOFT HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE JURIDISKE FORHOLD TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE ELLER FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SLIK AT DET VIL VÆRE MULIG AT DENNE BEGRENSNINGEN IKKE GJELDER FOR DEG. De ovennevnte begrensningene gjelder selv om ovennevnte midler ikke oppfyller sine tiltenkte formål.

7. Diverse:

A. Hvis du har kjøpt programvaren i USA, er denne EULA (lisensavtale for sluttbrukere) regulert av USAs lover. Hvis dette produktet ble kjøpt utenfor USA, kan lokale lover gjelde.

B. Apowersoft tillater ikke at du bruker programvaren til å gjøre noe som bryter lokale lover. Hvis du bruker programvaren til å utøve ulovlig aktivitet, skal følger av dette være på eget ansvar. Hvis du ikke er enig med dette elementet, må du ikke installere eller bruke programvaren.

C. Dersom noen bestemmelser i denne avtalen er ulovlige, ugyldige eller uansvarlige, skal bestemmelsene i denne avtalen fortsette i full kraft og virkning, og fratredelser skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten av de gjenværende bestemmelsene. Denne avtalen er en fullstendig beskrivelse av avtalen og erstatter ethvert utsagn eller tidligere kommunikasjon med oss som er relatert til emnet i denne avtalen.

D. SPRÅK - Den opprinnelige engelske versjonen av betingelsene kan ha blitt oversatt til andre språk.

E. Hvis du har spørsmål angående denne avtalen, vennligst kontakt Apowersoft via [email protected].